Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Rijnland

GOED OP PEIL!

RIJNLAND

 

ONS WATERSCHAP

 

De VVD is er voor al die Nederlanders die er iets van willen maken. Mensen die zich met volle overtuiginginzetten voor onze samenleving. Want die mensen maken Nederland tot één van de beste landen ter wereld omte wonen, te recreëren en te werken. De overheid moet alles op alles zetten om die mensen de vrijheid te gevenom iets buitengewoons van hun leven

te maken. Het is ook aan de waterschappen om die ruimte te geven, zodat iedereen die dat wil, vol overgavemee kan doen. Alleen zo maken we Nederland samen nóg beter.

 

Vier jaar geleden ging de VVD Rijnland voor: “Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam”. De VVD beloofdedat zij zich zou inzetten voor:

 

› Maximale veiligheid;

› Zo laag mogelijke lasten;

› Vereenvoudiging van de regels;

› Betere communicatie en samenwerking met de inwoners.

 

 

Met de VVD in het dagelijks bestuur zijn deze thema’s voortvarend aangepakt:

 

› Dijken zijn versterkt waardoor het gehele werkgebied van Rijnland nu weer aan de hoogsteveiligheidsnormen voldoet. Als zeewering na “Dijk in Duin” omvat het “Kustwerk Katwijk” zelfs een nieuweparkeergarage onder het zand langs de boulevard;

› Gemalen zijn vernieuwd om het overtollige water weg te pompen;

› Er is hard gewerkt aan extra waterberging bij Zoetermeer en in de Haarlemmermeer waardoor de kans op wateroverlast of erger verder werd verkleind.

 

Ondanks de droge  zomer van 2018 is er geen tekort aan zoet water ontstaan, omdat Rijnland samen met hetwaterschap De Stichtse Rijnlanden tijdig investeerde  in een grotere zoetwaterinlaat  bij de Vecht.

 

› De duurzaamheid verbeterde door investeringen in windturbines op zee en door de aanleg van eenzonnepark in Katwijk.

 

 

› Rijnland heeft een meerjarenprogramma op poten gezet om de waterzuivering te moderniseren zodatgrondstoffen zoals fosfaat en stikstof kunnen worden hergebruikt en het energie verbruik daalt.

› Voor meer dan een kwart van het hele werkgebied zijn, in nauw overleg met de inwoners, de plannen enregels voor het waterbeheer aangepast aan de behoeften.

›  De VVD heeft – meer dan elke andere partij – de uitgaven scherp in de gaten gehouden waardoor detarieven alleen met het hoogstnoodzakelijke percentage  zijn gestegen. Afgelopen jaar was de stijginggelijk aan de inflatie.

 

De komende vier jaar blijven de veiligheid, schoon en voldoende water en duurzaamheid belangrijkethema’s. De VVD blijft zich inzetten voor:

 

› Goed onderhoud  van dijken, keringen en gemalen;

› Bestrijding overlast door stortbuien;

› De samenwerking met gemeenten  zoals Gouda en Boskoop, die veel overlast ondervinden vanbodemdaling en hoge waterstanden;

› De bestrijding van de algenproblematiek die elke zomer terugkomt. Deze moet beter wordenaangepakt. Dit heeft hogere prioriteit dan de aanleg van natuurvriendelijke oevers en anderenatuurgerichte maatregelen;

› De investeringen in de vernieuwing van de waterzuivering, maar de VVD vindt dat Rijnland geenonderzoekinstelling is (met alle financiële risico’s van dien). Rijnland moet gebruik maken van bewezentechnieken met een bewezen rendement om de vermindering van het gebruik van fossiele energie, beperkingvan de CO2 uitstoot en de terugwinning van waardevolle stoffen zoals fosfaat aan te pakken.


Voor verdere informatie over de waterschapsverkiezingen klik hier