Inbreng begrotingsraad 2017

De laatste begroting van deze periode. De eerste periode van de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn. Een goed moment dus om terug te kijken. Het college doet dit aan de hand van de in het coalitieakkoord geformuleerde ambities waarvan de VVD een van de medeondertekenaars was. Hoewel wij op zichzelf de constatering dat er veel bereikt is delen plaatsen wij toch enkele kanttekening bij de resultaten per ambitie.

In de eerste plaats het verbindend besturen. Hier zijn inderdaad belangrijke stappen gezet maar er is ook nog een weg te gaan. Als voorbeeld noemen wij hier de relatie met de besturen van de MFA’s. Tegelijkertijd roepen wij ook op om hier heldere keuzes te maken. Wij verwachten hier ook van het gemeentebestuur een duidelijke visie op de rol van deze accommodaties. Niet alle centra moeten tegen elke prijs gehandhaafd blijven terwijl andere juist essentieel zijn voor de samenleving. Dit trekken wij door naar de tweede ambitie over de voorzieningen. Het college doet voorkomen of bibliotheek en Castellum al in kannen en kruiken zijn. Maar in beide gevallen ligt er nog een behoorlijke opgave in de exploitatie. Wat de VVD betreft moet de discussie hierover nog gevoerd worden en hebben wij twijfels. Met name Castellum kost op dit moment te veel geld. Meer dan 1,2 miljoen inmiddels.

Over de sociale ambitie zijn wij tevreden. Hoewel er met name op jeugd nog risico’s zitten denken wij dat er een goede balans tussen het bieden van een goed vangnet en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid gevonden is.

Ten aanzien van de verkeersproblematiek vinden wij dat de gemeente Alphen aan den Rijn te weinig investeert in de problematiek rondom Boskoop. Waar wij verleden jaar al bang voor waren is aan het gebeuren. De Nuon pot is bijna op (ook vanavond onttrekken wij weer 2,3 miljoen voor onderwijshuisvesting). En wij hebben onvoldoende gespaard om een bijdrage te kunnen leveren aan de benodigde investeringen die nodig zijn voor de toekomst. Wij roepen de raad op om hier alsnog geld voor opzij te zetten en niet te komen met slappe excuses dat er nog geen plan is. Als we nog langer wachten is er geen geld meer.

Kijkend naar de Lage zijde of iets breder het centrum van Alphen kijkt het college met name naar de ruimtelijke invulling. Inderdaad zijn er mede onder invloed van het verbeterde economische klimaat geode stappen gezet. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de concurrentiepositie van ons centrum. Vorige maand spraken wij al over de mogelijkheid van gratis parkeren en de proef die het helaas niet gehaald heeft. Eerder in deze periode spraken wij ook over de zondag-openstelling. Die zou wat de VVD betreft ruimer kunnen. Voor de naderende feestdagen hebben wij een motie voorbereid om dit in ieder geval nu mogelijk in verband met de feestdagen die voor de winkeliers vrij ongunstig vallen.

Alphen marketing is eindelijk aan het begonnen met een wat de VVD fractie betreft sterke campagne. Het verhaal van Alphen vinden wij tot nu toe niet sterk. Om ruim een miljoen uit te geven aan het opleuken van een paar rotondes, gechargeerd gesproken, vinden wij een verkwisting van gemeenschapsgeld. Wij steunen de motie van de PvdA fractie over het kunstwerk hier voor onze deur  dan ook van harte.

Duurzaamheid krijgt terecht veel aandacht. Wij zijn in dit verband benieuwd hoe het staat met het zoeken naar draagvlak voor de alternatieven voor windenergie. Daarnaast zouden wij aan de aanbod zijde willen kijken naar een laadstation ergens langs de N11 om zo elektrisch rijden verder te stimuleren.

De investeringen in onderwijshuisvesting staan later op de agenda. Maar hoe staat het met investeringen in kennis en innovatie. Een oproep voor de nieuwe periode is om hier sterk naar te kijken

De gemeente staat er op zichzelf goed voor. Toch denken wij dat de begroting een te optimistisch beeld schetst. De behoedzaamheidsreserve die allerminst zeker is wordt op 1,7 miljoen in 2021 na bijna volledig gebruikt. Precario en de openbare ruimte geven druk voor de toekomst. En de begroting straalt iets uit van meer, meer, meer. MFA’s, de exploitatie bibliotheek, Castellum, citymarketing.  De VVD fractie is van mening dat er nu nagedacht moet worden over hoe de begroting er uit ziet met al deze structurele posten die drukken op de begroting en hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Wij moeten, zeker nu de grexen (grond exploitaties)opdrogen, op zoek naar structurele begrotingsruimte. De ruimte is veel kleiner dan de begroting lijkt te suggereren.

Tot slot de lokale lasten. Wij zijn zeer verheugd dat Alphen als gevolg van ons beleid inmiddels positief afsteekt ten opzichte van omliggende gemeenten. En dat met een goed voorzieningen niveau. De verlaging van de afvalstoffenheffing die er aan komt zal dit nog verder ondersteunen.