VVD kijkt kritisch naar voorstel N209 Hazerswoude-dorp

Het collegevoorstel voor de passage van de N209 door Hazerswoude-dorp is door de commissie naar de tekentafel teruggewezen. De VVD vindt dit verstandig.

De VVD vindt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen oplossingen voor de lange en voor de korte termijn. De verkeersdrukte op de N209 neemt toe en deze trend zet zich de komende jaren voort. Met name in de spits is deze passage een knelpunt. De gewenste aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan, welke het westelijke boomteeltgebied gaat ontsluiten op de A12, evenals nieuwe woonwijken van Waddinxveen, zal dit probleem vergroten.

Voor de lange termijn zijn ingrijpende oplossingen noodzakelijk. Mogelijkheden daarvoor zijn een tunnel (korter of langer), een rondweg aan de westzijde van het dorp en/of een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop. Deze ideeën zijn politiek nog niet uitgekristalliseerd en er is nog geen geld voor. De VVD mist hier visie! Een perspectief voor de langere termijn is om te beginnen noodzakelijk om voorgestelde korte-termijnoplossing te laten aansluiten op een lange-termijnoplossing als een tunnel. Een perspectief is daarboven ook dringend nodig om draagvlak te creëren bij de bevolking.

De VVD kan zich, met deze randvoorwaarde, vinden in het idee om voor de korte termijn met minder ingrijpende oplossingen te komen. In het voorstel legt de Provincie een drietal rotondes aan en zorgt de gemeente voor aantakkingen die de noord-oostkant en de zuid-westzijde van het dorp ontsluiten. Op het kruispunt mag dan niet meer afgeslagen worden naar de overzijde van de weg, dat moet dan via de rotondes gaan.

Het collegevoorstel heeft onder de bevolking de nodige stof doen opwaaien en dat kan de VVD zich goed voorstellen. De VVD deelt de zorgen van de bevolking over sluipverkeer vanuit het westelijke boomteeltgebied naar de noordelijke rotonde. De fractie deelt ook de twijfel aan de wenselijkheid van het afslagverbod en daarmee aan het nut van de middelste rotonde, die alleen dient om dan nog het dorp in en uit te komen. De VVD vindt de aanleg van de noordelijke rotonde prima, mits de aan de noord-oostzijde sluipverkeer wordt voorkomen. De plek waar deze rotonde precies komt te liggen mag natuurlijk de eventuele aanleg van een tunnel niet in de weg zitten.

De zuidelijke rotonde is onlangs reeds aangelegd om de wijk Weidelanden te ontsluiten. Een verbeterde ontsluiting van Plan-zuid via de zuidelijke rotonde zal soelaas bieden, met name als dit via meerdere uitwegen wordt gedaan. Hiervoor dient het college nog nader te overleggen met de omwonenden. Wordt er in de toekomst een tunnel aangelegd, dan zijn deze twee rotondes toch nodig voor de ontsluiting van het dorp.

Tenslotte, de toezegging van het college dat een korte-termijnoplossing in Hazerswoude-dorp zal zijn gerealiseerd, alvorens de Verlengde Bentwoudlaan wordt opengesteld, blijft voor de VVD een harde randvoorwaarde.