Actieprogramma Duurzaamheid zonder concrete acties door raad vastgesteld

In de vergadering van de Gemeenteraad op 23 november is het collegevoorstel over het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 besproken. In de daaraan voorafgaande commissievergaderingen over dit onderwerp heeft de VVD er bij de verantwoordelijk wethouder herhaaldelijk op aangedrongen om met een samenhangend plan te komen met concrete acties hoe de gereserveerde 5 miljoen euro te besteden. Helaas was dit niet het geval. De VVD heeft de wethouder daarom gevraagd om het actieprogramma terug te nemen en de acties handen en voeten te geven. Bij stemming is het plan echter toch aangenomen. De VVD blijft hopen op een snelle uitwerking in concrete acties.

Er worden initiatieven genomen voor informatie en bewustwording, en dat is zeker ook belangrijk, maar echte acties om de beoogde doelen te behalen ontbreken volledig. In grote delen van het Groene Hart wordt het grondwater laag gehouden ten behoeve van de melkveehouderij. Door de lage grondwaterstand breekt echter het veen af, een proces waarbij de bodem daalt en veel CO2 vrijkomt. Om een voorbeeld te geven van een concreet plan stelde de VVD voor om met een visie te komen hoe de CO2-uitstoot in de veenweidegebieden aan te pakken.

De VVD is voor schone energie, maar tegen het plaatsen van windturbines in het mooie Groene Hart. Mocht er toch besloten worden tot plaatsing laat dit dan niet hapsnap gebeuren maar maak scherpe kaders waaraan voldaan moet worden, bijvoorbeeld een grotere minimale afstand tot bebouwing en respect voor karakteristieke landschapselementen. Eigenlijk willen wij dat locaties voor windmolens op een hoger bestuursniveau worden vastgesteld zoals op basis van bevindingen van experts op provinciaal niveau.

Door de PvdA en RijnGouweLokaal werd een amendement ingediend om €1.000.000,- uit de reserve duurzaamheid in te zetten voor een particuliere stimuleringsregeling zonnepanelen. De VVD heeft dit amendement gesteund maar het verkreeg geen meerderheid.

Een motie van Groen Links, het CDA, de ChristenUnie, Nieuw Elan en de lijst Schotanus om te onderzoeken waarom het green-deals fonds nauwelijks is benut en om eenmalig een bedrag van 500.000 euro vanuit de reserve duurzaamheid beschikbaar te om deze te stimuleren heeft het wel gehaald. De VVD had er de voorkeur aan gegeven om eerst te onderzoeken waarom de green deals niet werken en dan pas met eventuele verbetermaatregelen te komen.