VVD stemt verdeeld over verkeersproblemen in Hazerswoude en Boskoop

Over dit veelbesproken onderwerp werd deze raadsvergadering het langst gedebatteerd waarbij door alle partijen de eerder ingenomen standpunten werden bevestigd. Toch waren er een paar nieuwe elementen. In deze vergadering werden specifiek een aantal moties en amendementen behandeld. Kort samengevat ging het vooral over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Er was duidelijk veel onenigheid of dit besluit gebaseerd op huidige informatie al genomen kan worden. Over de kortetermijnoplossingen in Hazerswoude en de wenselijkheid van een tweede oeververbinding bij Boskoop was minder discussie.

De (sub) amendementen en motie werden allemaal verworpen.  Het collegevoorstel werd ongewijzigd aangenomen. Mevrouw Vorenkamp van onze fractie stemde tegen het raadsvoorstel. Zij vindt dat het voorstel onvoldoende zicht biedt op oplossingen voor Boskoop en Hazerswoude-Dorp terwijl dat wel was toegezegd.

Een motie van CDA, Groen Links en Nieuw Elan om de verkeerintensiteit in Boskoop en Hazerswoude te meten en met de provincie Zuid-Holland te overleggen om te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een beperking van de brugopenstelling in Boskoop tijdens de spitstijden werd, mede met steun van de VVD, aangenomen.

Daarnaast werd door de VVD met een motie wederom gevraagd om een duidelijk krachtig gebaar te maken richting de provincie en andere overheden die primair verantwoordelijk zijn voor de wegen rond Hazerswoude en Boskoop. De VVD stelt voor om de nog beschikbare Nuon-reserve ter grootte van € 9.000.000, te reserveren/bestemmen voor de oplossing van de verkeersproblematiek in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.  Opvallend was dat de verantwoordelijk wethouder daar ook veel voor voelde. De VVD werd hierin ondersteund door de PvdA, Beter Alphen en RijnGouweLokaal en dat was dus helaas niet voldoende.