Belastingverordeningen 2018 vastgesteld

Afgelopen raadsvergadering is de Belastingverordeningen 2018 vastgesteld. Meerdere door de raad ingediende wijzigingen werden aangenomen.

Twee amendementen om de hondenbelasting te laten vervallen werden helaas verworpen. Jammer! De VVD heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat hondenbelasting uit de tijd is en dat hondenbezit niet door de gemeente financieel ontmoedigd moet worden, zeker ook omdat de opbrengst van deze belasting in ”de grote pot” verdwijnt.

Een motie om volgend jaar in de dan op te stellen kadernota 2019 (onder andere) afschaffen van hondenbelasting te beschouwen werd, natuurlijk met steun van de VVD, wel aangenomen.

Een amendement ingebracht door de VVD om bij realisatie van een zonneweide worden geen bouwleges te heffen werd aangenomen. De bedoeling is om zo weinig mogelijk drempels op te werpen om in bouwwerken die een grote bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen zoals zonneweides te investeren.

Een motie van de VVD waarin het college verzocht wordt om criteria op te stellen voor het verlenen van vrijstelling van het betalen van bouwleges en een wijziging van de verordening bouwleges ter vaststelling aan de aan te bieden werd met algemene stemmen aangenomen.

 Door dit amendement en deze motie heeft de VVD een duidelijke duit in het zakje gedaan om op verantwoorde wijze bij te dragen aan de duurzaamheid binnen Alphen aan den Rijn.